TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ
SẢN PHẨM MỚI

 

 

(1) Monitoring of forest cover change in Tanh Linh district, Binh Thuan province, Vietnam by Multi – temporal Landsat TM data

(2) Semi-automated classification of land cover using Adeos-Avnir Multispectral data

(3) Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu hải đảo xa bờ (Vietnamese)

(4) Nghiên cứu sử dụng tư liệu viễn thám độ phân giải trung bình phục vụ giám sát, quản lý môi trường và tài nguyên (Vietnamese)

(5) Xây dựng bản đồ lớp phủ sông Ba 1/100 000 dựa trên tư liệu Landsat TM và ETM thời kỳ 2000-2001 (Vietnamese)

(6) Phân loại sử dụng đất và lớp phủ dựa trên kiến thức-một hướng tiếp cận mới trong viễn thám, ứng dụng thử nghiệm tại tỉnh Bắc Kạn (Vietnamese)

(7) Land cover mapping of Vietnam using MODIS 500M 32- Day Global composites

(8) Study on urban growth of Hanoi using multitemporal and multisensor remote sensing data 

(9) Land Use/Cover mapping of mountainous area using knowledge based classification approach – case study in Backan province, Vietnam

(10) WinASEAN 4.0 – An image analysis package for environment monitoring and natural resource management

(11) Land cover category definition by image invariants for automated classification

(12) Carst 1.0 and Remote sensing Training at GeoInfo Ltd. In Vietnam

(13) Improvement of Land Cover / Land Use Classification by Combination of  Optical and Microwave Remote sensing data

(14) Automated construction of legend for land cover classification of ADEOS-II Gli image

(15) Some advanced techniques for SPOT 4 XI Data handling 

(16) Land use changes and GIS-Database development for strategic environmental assessment in Ha Long bay, Quang Ninh province, Vietnam

(17) Study of land cover change in Vietnam for the period 2001-2003 using MODIS 32 Days composite

 

 

© 2006 GeoInfo Co. Ltd. All rights reserved.
ĐT: (+84-4) 3994 8145 ::: Fax: (+84-4) 3791 4627 ::: Email: info@geoinfo.com.vn